3/8/2017

 מכרז מס' 13/2017

 לשיפוץ גג והקמת מערכות פוטוולטאיות על מבנה דיור ציבורי ברחוב הרב בן נון 25 שדרות

  

עמיגור ניהול נכסים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה קבלנים, להגיש הצעות לשיפוץ גג והקמת מערכות פוטוולטאיות על מבנה דיור ציבורי ברחוב הרב בן נון 25 שדרות כמפורט במסמכי מכרז 13/2017.

 

ניתן לעיין במסמכי ההזמנה להציע הצעות למכרז, בהם מפורטים תנאי המכרז, באתר האינטרנט www.amigour.co.il.

 

ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 7.8.2017 במשרדי החברה ברח' קפלן 12 תל אביב בקומה 7 בימים א-ה בין השעות 15:00-9:00 תמורת תשלום בסך 250 ₪ באמצעות הפקדה לחשבון מס' 506635/82 בסניף 800 בבנק לאומי. רכישת המסמכים תהא כנגד המצאת אישור הפקדה הנושא את חותמת הבנק. סכום זה לא יוחזר לקבלן.

 

סיור קבלנים יערך ביום 20.8.2017 בשעה 10:30 בכניסה למבנה ברחוב הרב בן נון 25 שדרות.

 

יש להגיש את מסמכי ההצעה ביום 3.9.2017 עד השעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי החברה ברח' קפלן 12 תל אביב בקומה 7.

 

לעיון במסמכי ההזמנה הקש כאן