29.3.17

מכרז מס' 8/2017

 לביצוע עבודות שיפוץ מבנים בנתיבות במסגרת פרויקט "שיקום שכונות חוזר"

 עמיגור ניהול נכסים בע"מ (להלן: "החברה") מזמינה בזה קבלנים, במסגרת פרויקט "שיקום שכונות חוזר", להגיש הצעות לביצוע עבודות שיפוץ מבנים כמפורט במסמכי מכרז 8/2017 למבנים ברחוב חזני 1133, 1135, 1137 נתיבות.

 ניתן לרכוש את מסמכי המכרז החל מיום 2.4.2017 במשרדי החברה ברח' קפלן 12 תל אביב בקומה 7 בימים א-ה בין השעות 15:00-9:00 תמורת תשלום בסך 300 ₪ באמצעות הפקדה לחשבון מס' 506635/82 בסניף 800 בבנק לאומי. רכישת המסמכים תהא כנגד המצאת אישור הפקדה הנושא את חותמת הבנק. סכום זה לא יוחזר לקבלן.

 סיור קבלנים יערך ביום 4.4.2017 בשעה 10:00 ויצא מרחוב חזני 1133 נתיבות.

 יש להגיש את מסמכי ההצעה ביום 25.4.2017 עד השעה 12:00 לתיבת המכרזים במשרדי החברה ברח' קפלן 12 תל אביב בקומה 7.